Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rokicinach  w celu otrzymania adekwatnego do sytuacji wsparcia z ww. Ośrodka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach, zwany dalej: "Administratorem". Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny lub telefonując pod numer: 44/719-59-56. Mogą Państwo także skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Pana Dariusza Bezat pisząc na adres: iod@ekofit.pl lub telefonując pod numer: 608-404-427.
2.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja zadań niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze, wynikających
z następujących ustaw: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa
z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawa
z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny, ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z  dnia 24 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania administracyjnego,  kodeks cywilny, kodeks karny, i programów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Program Posiłek w Szkole i w Domu. Przetwarzanie danych jest również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją zadań niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,  oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
4.    Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to określone w Rzeczowym Wykazie Akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach w zależności od kategorii akt sprawy. Po upływie okresu przechowywania danych zostaną one na podstawie zgody Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oddane do brakowania.
6.    Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: firmom lub instytucjom przy współpracy wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i w jego imieniu, ale tylko te dane, które są niezbędne do zrealizowania celów.
7.    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8.    Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.    W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*    Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Załączniki

KLAUZULA - dla klientów GOPS.rtf

Data: 2019-01-18 13:50:08 Rozmiar: 68.66k Format: .rtf Pobierz
Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Rokicinach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Sipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jerzy Rebzda
Czas wytworzenia: 2019-01-18 13:50:08
Czas publikacji: 2019-01-31 12:54:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak