Ponownie wykorzystanie informacji publicznej 

 
 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej – do ponownego wykorzystania.

Podstawowym celem zmian jest implementowanie do krajowego porządku prawnego wskazanego wyżej trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego .

Urząd Gminy w Rokicinach:

 • przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 • przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 • odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.


Urząd Gminy w Rokicinach odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

 •     dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,
 •     ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.


Urząd Gminy w Rokicinach może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, o której mowa w art. 23f ust. 2. ustawy

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Rokicinach, w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokicinach (BIP):

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Urzędu Gminy w Rokicinach jest zobowiązany w tym zakresie do:

 • poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej,
 • poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd Gminy w Rokicinach,
 • poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Urzędu Gminy w Rokicinach,
 • udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Urzędu Gminy w Rokicinach w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Urząd Gminy w Rokicinach nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

II. dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.


2. Urząd Gminy w Rokicinach określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych można przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 14 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Liczba odwiedzin : 1424
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Rokicinach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Sipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Sipiński
Czas wytworzenia: 2016-10-11 11:11:39
Czas publikacji: 2016-10-12 09:14:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak